เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงในการใช้ Web site
ระหว่าง
ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย และ ผู้ใช้ข้อมูล

     ผู้ใดที่เข้าใช้ Web site ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย จัดให้มี Web site นี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจค้นหาข้อมูลสถิติตราสารการเงิน (ในที่นี้เรียกว่าผู้ใช้ข้อมูล) ข้อมูลที่แสดงไว้เป็นข้อมูลเพื่อความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจเท่านั้น ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยให้อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล การ download และถ่ายสำเนา โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ Web site ตามที่ระบุในเงื่อนไขการให้บริการด้านล่างนี้ และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงเป็นบางกรณี ตามที่ระบุเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 2. บทวิเคราะห์ การตีความและข้อสรุป เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง หรือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และอาจไม่ใช่ความเห็นของศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้แจ้งไว้

 3. ข้อยกเว้น
 4. ข้อมูลที่แสดงไว้นี้ จัดทำขึ้นโดยนำมาจากแหล่งต่างๆที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยมิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ผู้ใช้ข้อมูลที่ต้องการคำยืนยันเกี่ยวกับความถูกต้อง และความสมบูรณ์จะต้องติดต่อเป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ Web site นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือ ความประมาทเลินเล่อใดๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่
 5. ผู้ใช้ข้อมูลยอมรับและตระหนักดีว่าศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของผู้ใช้ข้อมูลทั้งสิ้น
 6. ข้อมูลใน Web site อาจจะมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และผู้ใช้ข้อมูลจะพึงพิจารณาข้อมูลต่างๆด้วยวิจารณญาณของตนเอง ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายใด ๆ จากการใช้ข้อมูลไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความทันสมัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อมูลด้วย
 7. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายที่เหมาะสม) ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้ Web site ของผู้ใช้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลรับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้ข้อมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของข้อตกลงนี้หรือไม่ ทั้งนี้ หากผู้ใช้ข้อมูลไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ข้อใด ผู้ใช้ข้อมูลสามารถระงับการใช้ข้อมูลจาก Web site นี้ ได้แต่โดยฝ่ายเดียว โดยผู้ใช้ข้อมูลจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด
 8. ข้อมูลใน Web site นี้จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือการเสนอซื้อเสนอขายใด ๆ ทั้งสิ้น

 9. การเชื่อมโยงกับ Web site ของบุคคลที่สาม
 10. Web site นี้มีการเชื่อมโยงกับ Web site ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยจึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของ Web site ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้ข้อมูลจะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลจะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

 11. กฎหมายที่บังคับใช้
 12. การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

 13. บททั่วไป
 14. ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยสามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆหรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
 15. ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยสามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้ Web site ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย
 16. ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยจะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจ
Accept Not Accept