Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

22/6/2561 11:58:35
ข่าวและกิจกรรม
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปลี่ยนสัญลักษณ์ (โลโก้) ใหม่อย่างเป็นทางการ

โดยสัญลักษณ์ใหม่ ถูกออกแบบมาเป็นรูปดอกไม้มีความหมายถึงการเจริญเติบโต ประกอบด้วยกลีบดอกไม้ 5 กลีบ แสดงถึงบทบาทหนาที่ของสมาคมทั้ง 5 ด้าน ..."

อ่านต่อ

               
22/6/2561 11:58:35
Quick Search
ค้นหาจาก:
 
 
In focus22/6/2561 11:58:35