18/11/2562 14:03:56
 
Process Flow
Main Activity

 

4. การจ่ายดอกเบี้ย
        4.1 การจ่ายดอกเบี้ย :นายทะเบียนเป็นตัวแทนการจ่ายดอกเบี้ยตามประกาศ
        ของผู้ออกตราสารหนี้แต่ละรุ่น
5. การไถ่ถอน
        5.1 การไถ่ถอนเงินต้น : นายทะเบียนเป็นตัวแทนดำเนินการจ่ายคืนเงินต้น
        แก่ผู้ถือตราสาร

 

 

 

Quick Search
ค้นหาจาก: